Zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

Dňa 10. januára 2019 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnilo zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP spojené s doplňujúcimi voľbami predsedu.

Podujatie zahájil podpredseda komory p. PhDr. Peter Seman, ktorý sa prihovoril k zúčastneným členom komory a hosťujúcim členom komory. Následne odovzdal slovo pani JUDr. Nadežde Šebovej, generálnej riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR.

Po úvodných príhovoroch sa plynule prešlo na prezentáciu správ činností volených organov komory a regionálnych zástupcov. Nasledovalo schvaľovanie správy o hospodárení komory za rok 2017. Pred obednou prestávkou pristúpili zúčastnení členovia komory k doplňujúcim voľbám predsedu komory, nakoľko druhá predsedníčka komory Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová abdikovala z čelnej pozície.

Po predstavení sa kandidátky na post predsedu komory – pani PhDr. Mgr. Oľgy Jarošovej, nasledovala tajná voľba novej predsedníčky komory. Počas obednej prestávky volebná komisia spočítala hlasy a následne zverejnila výsledky volieb. So ziskom 73 hlasov sa novou predsedníčkou komory stala PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. 

Nová predsedníčka sa následne prihovorila prítomným členom komory a prebrala vedenie ďalších bodov rokovania snemu, ktorými boli aktualizácia základných dokumentov komory. Navrhované zmeny v Etickom kódexe sociálneho pracovníka – prezentoval prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel , PhD. Aktualizáciu dokumentu Smernica o udeľovaní ocenenia SOPRA   – prezentovala doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA. Členovia komory prijali viaceré uznesenia, ktoré sa týkajú ďalšieho smerovania komory a sociálnej práce.

V rámci posledného bodu rokovania snemu dostali priestor zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika p. Mgr. Monika Hricová, PhD. a p. Mgr. Vladimír Lichner, PhD., aby predstavili intervenčný program, ktorý vznikol ako praktický výstup projektu APVV-14-0921Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami na pomáhajúcich profesionálov.

V samom závere rokovania dostal priestor prezentácia návrhu novelizácie zákona 219/2004 Z.z. o sociálnej práci, odmeňovanie sociálnych pracovníkov, dopad zákona na ostatné zákony. Prezentáciu viedli p. PhDr. Jana Mazalánová a p. PhDr. František Drozd, PhD. Veríme, že si nájdete čas spísať prípadné pripomienky k vyššie uvedenému zákonu a prostredníctvom zverejnených kontaktov nám o nich dáte vedieť.

Ďakujeme všetkým účastníkom Snemu, ktorí prispeli nielen svojou prítomnosťou ale i návrhmi a rôznymi podnetmi. Obdobie, ktoré čaká komoru bude náročné vzhľadom na výzvy a úlohy, ktoré pred ňou stoja. Spoločnými silami sa pokúsime zdolať tieto výzvy, vo svojej profesii sa s nimi pasujeme každodenne.

Tlačovú správu zo snemu Slovenskej komory SPaASP nájdete TU.

Zápisnica zo zasadnutia snemu  (10.1.2019)

Interaktívny seminár o špecializovanom sociálnom poradenstve

Vážené kolegyne a kolegovia,

Aj v roku 2019 plánuje Slovenská komora SPaASP spustiť vzdelávacie aktivity  pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov. Jednou z prvých aktivít bude Interaktívny seminár o špecializovanom sociálnom poradenstve.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete  nižšie

Harmonogram aktivít vzdelávania 2019 

Prihlasovací formulár

Vyhlásenie o etických princípoch sociálnej práce a Etický kódex supervízie

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti nasledovné dokumenty.

Medzinárodný etický kódex sociálnej práce

V júli 2018 bol na valných zhromaždeniach Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce v Írskom Dubline schválený nový „medzinárodný etický kódex“, dokument s názvom Statement of Ethical Principles , ktorý do slovenského jazyka môžeme preložiť ako Vyhlásenie o etických princípoch (sociálnej práce). Predkladáme pracovný preklad tohto dokumentu, ktorý bude dôležitým východiskom aj pri revízii Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v januári 2019.

Etický kódex supervízie 

Etický kódex supervízie vznikol z požiadavky supervízorov, účastníkov supervízneho výcviku a odberateľov supervízie. Jeho ašpiráciou je skvalitnenie eticky citlivej praxe výkonu supervízie. Kódex môže napomôcť korektnému vystupovaniu supervízora, ale aj objednávateľa pri formulovaní kontraktu supervízie ako aj samotnému supervíznemu procesu. Prijatie Etického kódexu supervízie vytvára predpoklad k skvalitneniu supervíznej práce a k jej efektívnemu uplatneniu v supervíznej praxi.

Komora Etický kódex supervízie odporúča sociálnym pracovníkom – supervízorom ako aj organizáciám, kde je realizovaná supervízia. Kódex môže byť súčasťou supervízneho kontraktu resp. komplexného programu supervízie v organizácii.