Knižnica

Táto časť web stránky ponúka linky na stiahnutie si publikácii, ktoré v elektronickej verzii vydali členovia komory, hosťujúci členovia komory, prípadne ďalší odborníci.
Ak máte tipy na ďalšie elektronické publikácie, ktoré by mohli byť pre prax sociálnych pracovníkov užitočné, dajte nám prosím vedieť.
Svoje tipy nám posielajte na mailovú adresu komory komora@socialnapraca.sk Ďakujeme.

Manuál MEDART – Divadlo bez domova sa s nami podelilo o manuál MEDART, ktorý je otvoreným vzdelávacím zdrojom a hlavným výsledkom nadnárodného projektu MEDART, realizovaného 8 európskymi organizáciami / inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania dospelých v rámci programu Erasmus+. Príručka je určená najmä učiteľom, vzdelávateľom, dramatoterapeutom, sociálnym pracovníkom, študentom, školám, univerzitám, iným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a každému, kto sa pohybuje v oblasti neformálneho a informálneho vzdelávania znevýhodnených ľudí. Slovenskú verziu manuálu si môžete prečítať alebo stiahnuť tu:
http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/MEDART_files/MEDART_Metodologicka%CC%81%20pri%CC%81ruc%CC%8Cka.pdf
Anglickú verziu manuálu si môžete prečítať alebo stiahnuť tu:
http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/MEDART_files/MEDART_A%20Methodological%20Guide.pdf

Publikácie na tému deinštitucionalizácie vydané Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-di/publikacie-na-stiahnutie

  • Podporované zamestnávanie v procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • Riadenie a manažment prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • Transformačný plán – metodika prípravy
  • Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizáce
  • Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb
  • Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie a deinštitucionalizácie

Publikácie na tému deinštitucionalizácie zverejnené na web stránke Platformy za komunitné služby Z DOMOVA DOMOV
http://www.zdomovadomov.sk/category/publikacie/

Publikácie na tému osobnostno-sociálnej výchovy mladých ľudí, vydané občianskym združením PERSONA: