Základné dokumenty a interné smernice komory

Základné dokumenty komory, schválené snemom dňa 22.11.2017, si môžete stiahnuť nižšie:

Štatút

Hospodársky poriadok

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

Disciplinárny poriadok

Etický kódex – revízia 2018

Vyhlásenie o etických princípoch (Medzinárodný eticky kódex, 2018)

Etický kódex supervízie

Interné smernice komory, schválené predstavenstvom komory, si môžete stiahnuť nižšie:

Interná smernica č. FIN / 1-2016 Obeh a kontrola účtovných dokladov (účinnosť od 22.4.2016)
Interná smernica č. FIN / 2-2016 Podmienky preplácania cestovných náhrad (účinnosť od 6.9.2016)
+ Formulár cestovného príkazu Slovenskej komory SP a ASP_platný od-1-12-2016
Interná smernica č. FIN / 3-2016 Platenie členských príspevkov (účinnosť od 22.4.2016)

Interná smernica č. OCK / 1-2016 Členstvo v Slovenskej komory SP a ASP (účinnosť od 22.4.2016)
Interná smernica č. OCK / 2-2016 Výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka (účinnosť od 2.5.2016) 
Interná smernica č. OCK / 3-2016 Organizácia zasadnutí volených orgánov Slovenskej komory SP a ASP (účinnosť od 22.4.2016)
Interná smernica č. OCK / 4-2016 Vznik a fungovanie pracovných skupín (účinnosť od 22.4.2016)
Interná smernica č. OCK / 5-2016 Zastupovanie komory v odborných fórach (účinnosť od 22.4.2016)
Interná smernica č. OCK / 6-2016 Ochrana osobných údajov v pôsobnosti Slovenskej komory SP a ASP (účinnosť od 6.9.2016)
Interná smernica č. OCK / 7-2016 Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej komory SP a ASP (účinnosť od 6.9.2016)
Interná smernica č. OCK / 8-2017 Registratúrny poriadok Slovenskej komory SP a ASP (účinnosť od 1.9.2017)
Interná smernica č. OCK / 9-2017 Disciplinárne konanie Slovenskej komory SP a ASP (účinnosť od 19.4.2017)