Otvorené supervízne stretnutia

V pomáhajúcich profesiách sa supervízia etablovala ako metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnej kompetencie pomáhajúcich pracovníkov, ktorá vedie pracovníkov k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klientov pred nekompetentnými a potenciálne škodlivými intervenciami a súčasne chráni status profesie ako takej.

Hlavnými cieľmi supervízie v pomáhajúcich profesiách sú: verifikácia správnosti svojich postupov pri práci s klientom, rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom, korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov pracovníkom, učenie sa a zbieranie skúsenosti, psychohygiena a podpora a ďalšie.

Aj preto prinášame ponuku otvorených regionálnych skupinových supervíznych stretnutí pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a spoločne sa stretneme na plánovaných stretnutiach.

Najbližšie plánované regionálne skupinové supervízne stretnutia:

19.6.2017 Poprad

28.6.2017 Košice

V prípade záujmu vyplňte prosím elektronickú záväznú prihlášku. Ďakujeme.