Pracovné skupiny

Zapojte sa do pracovných skupín

Na základe dobrých skúseností s fungovaním pracovnej skupiny „Sociálna práca v zdravotníctve“, sa predstavenstvo v spolupráci s profesijnou radou komory rozhodlo vytvoriť nové pracovné skupiny, ktoré budú zamerané na jednotlivé rezorty a oblasti, v ktorých sociálni pracovníci na Slovensku pôsobia. Ponúkame Vám preto opätovne možnosť zapojiť sa do týchto pracovných skupín, ktoré si pod svoje krídla prerozdelili členovia profesijnej rady a predstavenstva komory.

  • 1. PS Sociálna práca v zdravotníctve – p. Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese tajomnik@socialnapraca.sk

 

  • 2. PS Sociálna práca v rezorte ministerstva vnútra, sociálna práca na obciach a mestách – p. Mgr. Petra Závacká a p. doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese artepz69@gmail.com, prvé stretnutie je naplánované na 1.3.2017 o 13.00 v Bratislave (Mokrohájska cesta 3), priestory zasadacej miestnosti komory.

 

  • 3. PS Sociálna práca v rezorte ministerstva spravodlivosti – p. prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.; p. Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese tajomnik@socialnapraca.sk

 

  • 4. PS Sociálna práca v rezorte ministerstva školstva – p. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.; Mgr. Vladimír Hambálek

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese mschavel@stonline.sk, prvé stretnutie je naplánované na 1.3.2017 o 14.00 v Bratislave (Mokrohájska cesta 3), priestory zasadacej miestnosti komory.

 

  • 5. PS Sociálna práca v rezorte ministerstva PSVR SR – p. doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.; p. doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Táto pracovná skupina sa rozdeľuje na podskupiny:

5a) SPOaSK (zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese eva.mydlikova@truni.sk, prvé stretnutie je naplánované na 30.3.2017 od 11:00 do 14:00 v Bratislave (Mokrohájska cesta 3), priestory zasadacej miestnosti komory.

5b) sociálne služby (zákon č. 448/2008 o sociálnych službách)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese andrej.matel@gmail.com, najbližšie stretnutie je naplánované na 26.4.2017 o 9:30 v Bratislave (Mokrohájska cesta 3), priestory zasadacej miestnosti komory.

5c) kompenzácie (zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese jana.mazalanova@gmail.com

5d) práca (zákon č. 5/2004 o službách v zamestnanosti)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese tajomnik@socialnapraca.sk