Samostatná prax

Novinkou v oblasti výkonu sociálnej práce v praxi je možnosť získať povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka podľa zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Toto povolenie vydáva profesijná rada Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Zoznam príslušných právnych predpisov, na ktoré sa výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka vzťahuje:

1. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonovhttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180101
Zoznam príslušných opatrení podľa § 73 ods. 4 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré môže vykonávať sociálny pracovník s povolením na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka:§ 11 ods. 3 písm. b);  § 12 ods. 1 písm. d);  sociálne poradenstvo podľa § 44a ods. 1 písm. a);  § 44a ods.1 písm. b);  povinnosť uvedená v § 14 ods. 1 druhej vete.

2. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20180101
Zoznam odborných činností, ktoré môže vykonávať sociálny pracovník s povolením na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
– špecializované sociálne poradenstvo (§ 16, ods. 2)
– sociálna posudková činnosť (§ 50, ods. 3)

Podmienkou na vydanie povolenia je, aby

  • a) žiadateľ o povolenie spĺňal ustanovený kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálnym pracovníkom, ktorým je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, v prípade výkonu špecializovanej odbornej činnosti aj osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorým je absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce,
  • b) žiadateľ o povolenie vykonával sociálnu prácu v praxi najmenej tri roky,
  • c) výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa vzťahuje povolenie, umožňoval právny predpis,
  • d) žiadateľ o povolenie bol bezúhonný,
  • e) žiadateľ o povolenie mal spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • f) žiadateľ o povolenie mal zabezpečenú supervíziu na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, pričom supervízia môže byť zabezpečená len fyzickou osobou, ktorá skončila odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.
  • g) žiadateľovi o povolenie v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nebolo 1. odňaté povolenie podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona okrem odňatia povolenia z dôvodu neplnenia podmienky podľa písmena c); 2.uložené disciplinárne opatrenie podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona, za opakované závažné porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a).

POZOR!!! Pre odbornú činnosť špecializované sociálne poradenstvo je potrebné požiadať o povolenie Slovenskú komoru SP a ASP aj o udelenie akreditácie na odbornú činnosť MPSVR SR.

Podľa § 88, ods. (6): Ak je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ktorou je špecializované sociálne poradenstvo, fyzická osoba oprávnená na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, 22a) táto osoba podáva písomnú žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť iba v rozsahu údajov a dokladov podľa odseku 2 písm. a), h), l) a m) s predložením kópie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Ústny pohovor s členmi akreditačnej komisie podľa odseku 4 sa u žiadateľa o udelenie akreditácie podľa prvej vety nevykonáva.

Znenie § 88, ods. (2) písm. a), h), l) a m):
Písomná žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť sa podáva ministerstvu a obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,
h) druh odbornej činnosti, ktorú osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať a jej formu,
l) doklady o materiálno-technickom zabezpečení vykonávania odbornej činnosti a
m) kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy 32) alebo zmluvy o výpožičke, 33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať a kópie dokladov podľa § 64 ods.6, ktorými sa preukazujú údaje o hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby.

Povinnosti držiteľa povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
Sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov, vykonávajúcich samostatnú prax
Platnosť povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
Formulár žiadosti a formuláre povinných príloh
Financovanie výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka
Postup pri zakladaní slobodného povolania
Register povolení