Platnosť povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka

Povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka sa vydáva na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú fyzickú osobu.

Platnosť povolenia sa pozastavuje dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o prerušení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, od ktorého má byť platnosť povolenia pozastavená, na obdobie uvedené v oznámení, najviac na tri roky odo dňa pozastavenia platnosti povolenia, ak dôvodom prerušenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka nie je nespĺňanie podmienok podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) zákona; súčasťou písomného oznámenia je aj uvedenie dôvodu prerušenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka.

Platnosť povolenia zaniká

  • a) dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o ukončení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň ukončenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka,
  • b) dňom právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.

Komora odníme povolenie, ak držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a), c), d) a f) zákona.

Komora môže odňať povolenie, ak

  • a) držiteľ povolenia neplní povinnosť podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona,
  • b) držiteľ povolenia závažne alebo opakovane porušil zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iný všeobecne záväzný právny predpis v súvislosti s výkonom sociálnej práce.