Povinnosti držiteľa povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka

Držiteľ povolenia je povinný

  • a) spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) zákona počas platnosti povolenia,
  • b) bezodkladne oznámiť zmenu v plnení podmienok podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) zákona komore,
  • c) spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce,
  • d) spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností podľa § 12 ods. 1, ak ju vykonáva; spôsob plnenia podmienky podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona oznamuje držiteľ povolenia na požiadanie komore,
  • e) spĺňať podmienky ustanovené právnym predpisom pre oblasť výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa povolenie vzťahuje,
  • f) vykonávať sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • g) sústavne vykonávať samostatnú prax sociálneho pracovníka, t. z. sústavné vykonávanie sociálnej práce, ktoré nie je prerušené na viac ako na jeden rok, pričom za sústavný výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka sa považuje aj obdobie pozastavenia platnosti povolenia podľa § 11 ods. 1 zákona.