Sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov, vykonávajúcich samostatnú prax

Počas výkonu sociálnej práce je súčasťou odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce aj absolvovanie vzdelávania na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce.

Sústavné vzdelávanie si sociálni pracovníci, vykonávajúci samostatnú prax zabezpečujú sami alebo prostredníctvom komory. Hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax vykonáva komora.

Držiteľ povolenia je povinný oboznámiť sa s pravidlami hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax a dodržiavať ich.

Pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov/čok, vykonávajúcich samostatnú prax vydané profesijnou radou Slovenskej komory SP a ASP, aktualizované k 6.4.2018.