Záujem o členstvo

Pre členstvo v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce je potrebné splniť podmienky, ktoré sú definované zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. OVERENÁ FOTOKÓPIA DOKLADU O ABSOLVOVANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA prvého, resp. druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca, vydaného príslušnou vysokou školou, prípadne doložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu (Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov);

2. Doložiť POTVRDENIE OD VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA o Vašom výkone sociálnej práce;

3. Podanie PÍSOMNEJ ŽIADOSTI s vyššie spomenutými prílohami;

Formulár žiadosti o členstvo a formulár potvrdenia od zamestnávateľa je si stiahnete pod týmto obrázkom.
Žiadosť o členstvo spolu s povinnými prílohami je potrebné poslať poštou na našu adresu:

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

O Vašom zápise do zoznamu členov komory rozhodne po preskúmaní Vašej žiadosti a povinných príloh predstavenstvo komory na svojom najbližšom zasadnutí. O Vašom zápise, prípadne o dôvode Vášho nezapísania do zoznamu členov komory, budete obratom informovaný/á.

Žiadosť o členstvo v komore (.docx)
Formulár potvrdenia zamestnávateľa k žiadosti o členstvo v komore (.docx)
Zároveň Vás chceme informovať, že na sneme komory zo dňa 10.1.2019 si členovia komory odsúhlasili členský príspevok v sume 20 € za kalendárny rok. Žiadosť o uhradenie členského poplatku Vám príde až po Vašom zápise do zoznamu členov komory.