Členský príspevok

Na zasadaní snemu komory dňa 10.1.2019 sme si odsúhlasili členský príspevok v sume 20 € za kalendárny rok 2019.
Členský príspevok za rok 2019 Vás prosíme uhradiť do 31.3.2019, na bankový účet komory:
SK42 1100 0000 0029 4301 7093

Členovia, ktorí budú prijatí po 31.3.2019 majú povinnosť uhradiť členský príspevok do dvoch mesiacov po zápise do zoznamu členov komory.

Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše identifikačné číslo (bez písmen), ktoré nájdete aj v zverejnenom zozname členov komory.

Ako špecifický symbol uveďte rok (2019), za ktorý platíte členský príspevok.
Ďakujeme.

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2016 (k 31.12.2017).

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2017 (k 31.12.2017).

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2018 (k 30.06.2018).

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2018 (k 10.09.2018)

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2018 (k 5.10.2018)

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2018( k 9.11. 2018 ) 

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2018 ( k 31.12.2018)

v prípade nezrovnalostí nás prosím kontaktujte na mailovej adrese komora@socialnapraca.sk.