Orgány komory

Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia komory.
Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je predsedom predstavenstva komory.

Volenými orgánmi komory sú:
Predstavenstvo komory
Dozorná rada komory
Profesijná rada komory
Disciplinárna komisia komory

Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo v orgánoch komory je čestné.
Súčasný predseda komory a členovia volených orgánov komory boli zvolení ustanovujúcim snemom komory dňa 18.9.2015.

Činnosť volených orgánov komory môžete sledovať prostredníctvom zápisníc z ich zasadnutí, ktoré sú zverejnené na stránke „Zápisnice zo zasadnutí orgánov komory“.