Formulár žiadosti a formuláre povinných príloh

Ak máte záujem o výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, použite prosím formulár žiadosti a formuláre povinných príloh, uverejnené na tejto stránke.
Žiadost-o-vydanie-povolenia-VSPSP
Formulár potvrdenia od zamestnávateľa k žiadosti o povolenie VSPSP (.docx) – ukončený pracovný pomer
Formulár potvrdenia od zamestnávateľa k žiadosti o povolenie VSPSP (.docx) – trvajúci pracovný pomer
Čestné vyhlásenie k žiadosti o povolenie VSPSP (.docx) – Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu a čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľovi o povolenie v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nebolo: 1) odňaté povolenie podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona okrem odňatia povolenia z dôvodu neplnenia podmienky podľa písmena c); 2) uložené disciplinárne opatrenie podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona, za opakované závažné porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a)
Oznámenie o prerušení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka (.docx)
Oznámenie o ukončení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka (.docx)