Postup pri zakladaní slobodného povolania (+ videonávod)

Na založenie slobodného povolania je potrebné mať splnené osobitné podmienky slobodného povolania podľa konkrétneho zákona, v prípade sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax je to zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“).

 

1. krok – Registrácia na Štatistickom úrade SR:
Štatistický úrad po splnení osobitných podmienok a predložení všetkých dokumentov pridelí žiadateľovi o slobodné povolanie identifikačné číslo (IČ). Pracoviská Štatistického úradu nájdete v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Je potrebné navštíviť Vášmu bydlisku (trvalému pobytu) príslušný Štatistický úrad.

2. krok – Registrácia na Daňovom úrade SR:
Kvôli prideleniu daňového identifikačného čísla (DIČ) pre potreby odvodu dane z príjmov v daňovom priznaní. Každý príslušník slobodného povolania je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane do 30 dní. Správca dane pridelí zaregistrovanému príslušníkovi slobodného povolania DIČ a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie, na ktorom je uvedené DIČ.

Pozn.: Ak dosiahne príslušník slobodného povolania za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, musí sa registrovať aj ako platca DPH. Podať žiadosť o registráciu musí najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý spomínaný obrat.

3. krok – Prihlásenie do zdravotnej poisťovne:
Ide o nahlásenie zmeny kategórie platiteľa poistenia. Príslušník slobodného povolania je povinný splniť si do 8 dní od pridelenia IČ oznamovaciu povinnosť a oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa. Odvody na zdravotné poistenie je povinný platiť od prvého dňa začiatku podnikania.

4. krok – Prihlásenie do sociálnej poisťovne:
Ak fyzická osoba v minulosti ešte nevykonávala slobodné povolanie, ani živnosť, nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Sociálne poistenie je v prvom roku podnikania len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania. Vzor registračného listu do Sociálnej poisťovne nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Link na stránku Sociálnej poisťovne: http://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s

POZOR: Slobodné povolanie nie je živnosť, ale napriek tomu podlieha legislatíve!

Podmienky pre získanie povolenia si môžete naštudovať v zákone, prípadne na tejto stránke.Hudba vo videu: Old Bossa od interpreta Twin Musicom.
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Interpret: http://www.twinmusicom.org/